Regulamin

Korzystanie z portalu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Zasady te dotyczą wszystkich użytkowników Serwisu, za wyjątkiem przypadków, w których odsyłają do uregulowań szczególnych.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejsze zasady, poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej tego Bloga.

Serwis informacyjny twojeglubczyce.pl (dalej: „Serwis”, „Blog”, „Portal” lub „TG”) jest prowadzony i udostępniany przez redaktora Pana Mateusza Kitkę. Jako tytuł prasowy jesteśmy wpisani do ogólnopolskiego rejestru Dzienników i Czasopism.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@twojeglubczyce.pl lub w dziale wiadomości naszego fanpage’a na stronie https://www.facebook.com/twojeglubczyce.

W ramach prowadzenia Serwisu, prezentowane są treści informacyjne o różnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym jak i reklamowym. Serwis nie posiada jednak charakteru stricte komercyjnego.


Korzystanie z serwisu jest bezpłatne za wyjątkiem usług o charakterze reklamowym ze szczególnym uwzględnieniem czynnika komercyjności publikowanego materiału.

Korzystanie z serwisu i usług udostępnianych przez Blog informacyjny twojeglubczyce.pl może odbywać się w oparciu o odpowiednie regulaminy, w tym cennik usług reklamowych.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów należą do TG lub/i do podmiotów współpracujących z TG i podlegają ochronie prawnej, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu.

Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do niego ani jego poszczególnych elementów.

Blog TG zastrzega sobie prawo, iż bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Bloga, w formie tekstowej, graficznej jak i fotograficznej bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu. Osoba chcąca wykorzystać treści udostępniane na TG powinna skontaktować się w tej sprawie z Redakcją TG.

Modyfikowanie bez zgody TG treści prezentowanych na witrynie może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, jak i praw TG.

Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Bloga jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym organom, osobom, wynika z przepisów prawa.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Bloga treści o charakterze bezprawnym.

Blog i system komentarzy (jeśli takowy jest włączony) podlega polityce „stop nienawiści”. Wszelkie przejawy zamieszczania w Serwisie treści obraźliwych (w tym treści obrazkowych), niosących miano „hejtu” będą usuwane.

TG nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Bloga dla wszystkich użytkowników witryny. W szczególności gdy jest to spowodowane rozbudową serwisu, modyfikacją, konserwacją sprzętu i/lub oprogramowania a także przyczynami niezależnymi od Serwisu (siła wyższa, działania osób trzecich).

Na stronach TG znajdują się linki do stron umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych nie prowadzonych przez TG. Nie bierzemy odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron/usług.

TG nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych na serwisie.

TG zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy bez podania przyczyny.

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej twojeglubczyce.pl.


Redakcja TG zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Treść regulaminu: Stan na dzień 12 lutego 2020 r.