Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P.

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P.

ul. Jana Pawła II 7
48-100 Głubczyce

email: parafia.glubczyce@diecezja.opole.pl

Msze św. niedzielne: 6:30, 8:30, 9:45, 11:00, 15:00, 18:45

Duszpasterze:
ks. Michał Marian Ślęczek – proboszcz
ks. Zygmunt Nagel – wikariusz
ks. Kamil Sowada – wikariusz
ks. Łukasz Kauf – wikariusz


KOŚCIÓŁ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GŁUBCZYCACH

Głubczyce położone są w południowej części Opolszczyzny, w pobliżu granicy z Republiką Czeską.

Po sporze między diecezją wrocławską a olomuniecką kościół (i parafia) w Głubczycach od roku 1229 należał do biskupstwa olomunieckiego. W roku 1945 między innymi dekanat głubczycki przyłączono do Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego, jednak do roku 1972 (rok ustanowienia Diecezji Opolskiej) głubczycki dekanat, parafia i kościół należały formalnie do diecezji olomunieckiej.

Początki głubczyckiej fary jako budowli zamknięte są w mrokach historii, ponieważ nie zachował się żaden dokument fundacyjny kościoła. Najprawdopodobniej wzniesiono go za panowania czeskiego króla Wacława I (1230-1235) i jego syna Przemysła Ottokara II (1253-1278) – przy udziale głubczyckich mieszczan.

Pierwszy dokument, który wspomina kościół w Głubczycach, pochodzi z 15.12.1259r. i dotyczy nadania kapelanowi Eliaszowi (Elye) i jego następcom przysługujących im dochodów. W roku 1272 pojawia się on jako proboszcz z Głubczyc. Z tego wynika, że kościół w trzeciej ćwierci XIII w. był pod patronatem pana krajowego. W latach 1272-1279 patronat nad głubczycką farą otrzymali joannici z pobliskich Grobnik, którzy administrowali kościołem do roku 1810 (sekularyzacja klasztorów) a proboszczami do okresu reformacji byli najczęściej komturowie z zakonu Joannitów rezydujący w Krzyżowym Dworze – który stał na dzisiejszym głubczyckim Placu Armii Krajowej. . W latach 1535-1633 budowlą administrowali protestanci. Po wojnie trzydziestoletniej prowadził po raz pierwszy kościół i parafię głubczycką zwykły katolicki proboszcz, jednak w roku 1755 – po procesie sądowym z biskupem olomunieckim – ponownie patronat nad głubczyckim kościołem objęli joannici grobniccy. Wszelkie wzmianki w dokumentach mówią o maryjnym wezwaniu kościoła – Kościół Najświętszej Maryi Panny.

Budowę obecnie istniejącego kościoła około 1240r. rozpoczęto wg następującego planu: do trójnawowego halowego korpusu na rzucie kwadratu od wschodu miał przylegać dwuprzęsłowy chór (wydłużone prezbiterium) zakończony poligonalnie (wielobocznie) a od zachodu dwu wieżowa fasada. Kościół wzniesiono z palonej cegły (zendrówki) na podmurówce z kamienia. Z nieznanych względów zaniechano jednak kontynuacji budowy kościoła wg wyżej wymienionych planów, przez co powstała typowa bazylika (nawa środkowa wyższa od naw bocznych) z transeptem (czyli nawą poprzeczną w przedniej części budowli).

Powrót do pierwotnej koncepcji budowy kościoła miał miejsce w czasach przejęcia patronatu nad kościołem parafialnym w Głubczycach przez joannitów. Joannici wraz z mieszczanami – i przy aprobacie ołomunieckiego biskupa Bruno – kontynuowali pierwotne plany budowy głubczyckiej fary – co zakończono w I poł. XIV w. (w roku 1350 wzrasta ilość fundacji ołtarzowych i posad ołtarzystów). Niewiele wiadomo o warsztacie który wzniósł tę budowlę. Z obserwacji wynika, że był to dobry warsztat, który swoje ślady pozostawił także w kościele w Ziębicach, kaplicy zamkowej w Raciborzu, kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, itp.

Kolejnym etapem w historii tego kościoła była jego rozbudowa w latach 1903-1907 wg projektu Maxa Hasaka z Berlina (patrz plan rozbudowy na rycinie: kolor zielony – kościół przed rozbudową; kolor czerwony – kościół po rozbudowie). Rozebrano wtedy dwuprzęsłowy chór kościoła (wydłużona część przednia z ołtarzem głównym), dobudowano do korpusu nawę poprzeczną (transept), a rozebrany wcześniej chór (wydłużone prezbiterium z ołtarzem głównym) zbudowano na dzisiejszym miejscu, lecz jedynie z jednym przęsłem (przyczyna: koniec działki budowlanej i istniejąca ulica). Wtedy też rozebrano renesansową kaplicę św. Barbary z II poł. XVIw. Taki stan budowli istnieje do dnia dzisiejszego. Wnikliwy obserwator dostrzeże, bez większych trudów, poszczególne etapy budowy tej starej, pięknej głubczyckiej fary.

Do ciekawszych elementów kościoła
w Głubczycach należą dzisiaj: kamienny cokół kościoła z licznymi otworami, portale, filary i maswerki okien z roślinną dekoracją (wraz z rzadkim motywem chmielu) oraz witraże z pocz. XX w.

W podziemiach kościoła znajduje się kilkadziesiąt grobów głubczyckich mieszczan (dziś zakrytych posadzką i niedostępnych), niektóre z nich dokumentują tablice nagrobne umieszczone na ścianach wewnątrz kościoła.

Ciekawostką tej budowli są – zachowane do dnia dzisiejszego – pomieszczenia mieszkalne (ceglana podłoga, piec) dawnego strażnika-dzwonnika w południowej wieży kościoła (w 2 otynkowanych ośmiobokach szczytowych wieży).

W pobliżu kościoła znajduje się mały dwuprzęsłowy kościółek p.w. śś. Fabiana i Sebastiana z XV w.- obecnie kaplica pogrzebowa, w którego krypcie na pocz. XIX w. pochowano dwie głubczyckie mieszczki.

na podstawie opracowań Pań:
Katarzyny Maler i Barbary Piechaczek


W 2009r. obchodziliśmy 750-lecie istnienia kościoła parafialnego w Głubczycach i najprawdopodobniej istnienia Parafii.

W skład Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach wchodzą obecnie następujące skupiska mieszkańców: miasto Głubczyce oraz sołectwa przyległe:
– Lwowiany,
– Głubczyce-Sady,
– Kwiatoniów,
– Nowy Rożnów.

Źródło: parafia.glubczyce.pl / www.diecezja.opole.pl/