Umowy o dzieło na Opolszczyźnie. ZUS ujawnia szczegóły

0

Od początku tego roku płatnicy składek i osoby fizyczne powinni zgłaszać w ZUS zawieranie umów o dzieło. Jaki obraz wyłania się z danych zgromadzonych przez ZUS i jak wypada Opolszczyzna? To pierwszy raport, który pokazuje skalę zjawiska w kraju i w regionie.  

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca wykonanie dzieła powinna w ciągu 7. dni zgłosić ten fakt w ZUS. To pokłosie przepisów Tarczy Antykryzysowej, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Są jednak wyjątki. Zwolnieni z tej powinności są pracodawcy, którzy zawierają umowę o dzieło z własnym pracownikiem. Nie trzeba też zgłaszać umów o dzieło wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy ale zawartych z innym podmiotem oraz zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenia – najmniej na Opolszczyźnie

Między styczniem a wrześniem tego roku do ZUS wpłynęło 796,3 tys. zgłoszeń, które dotyczyły ponad 1,2 mln umów o dzieło. Na specjalnie przygotowanym przez ZUS formularzu (ZUS RUD), zgłoszenia przekazało 60,7 tys. podmiotów, z czego aż 96,42 proc. (58,5 tys.) to płatnicy składek. Osób fizycznych, które raportowały do ZUS umowę o dzieło – a nie są płatnikami – było zaledwie 1209 czyli 1,99 proc. ogółu. Według danych ZUS liczba osób wykonujących umowy o dzieło wyniosła 267,9 tys.

– W ujęciu procentowym Opolszczyzna miała najmniejszy udział w deklarowanych umowach o dzieło. W naszym regionie zarejestrowano 1,66 procent wszystkich umów o dzieło w skali kraju. Najwięcej, bo aż 25,29 procent zgłoszonych umów przypadało na województwo mazowieckie

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Płeć  i wiek wykonawców umów o dzieło

Wśród niemal 267 tys. wykonawców umów o dzieło, większość stanowili mężczyźni – 53,41 proc. Najliczniejszą grupa były osoby w przedziale od 30 od 39 lat. W sile 65,3 tys. stanowili jedną czwartą wszystkich zgłoszonych. Kolejną największą zbiorowością były osoby wieku 20-29 lat (22,55 proc. zgłoszonych), dalej w wieku 40-49 lat (21,09 proc. zgłoszonych osób). Co ciekawe 2062 umów o dzieło zostało podpisanych z osobami, które miały 80 lub więcej lat.

Wykonawcy – gdzie najwięcej

Liderem pod względem liczby osób wykonujących umowy o dzieło jest największe województwo czyli mazowieckie. Mieszkało tam 27,61 proc. osób, którym zlecono dzieło. Na drugim miejscu jest małopolskie – 10,65 proc. i śląskie z 9,95 proc. osób na umowie o dzieło. Stawkę w tym zestawieniu zamyka województwo opolskie, skąd pochodzi 1,45 proc. osób, którym powierzono dzieło zgłaszając to w opolskim ZUS. Nieco inaczej ranking województw wygląda w kontekście liczby wykonawców umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych. Choć w tym wymiarze również przoduje województwo mazowieckie – 328 osób na 10 tys. mieszkańców, to na ostatnim miejscu zamiast opolskiego jest lubuskie ze 103 zgłoszonymi osobami na 10 tys. ubezpieczonych. Na Opolszczyźnie, w przeliczeniu na każde 10 tys. ubezpieczonych – 110 to osoby z umową o dzieło.

Branże a wykonawcy umów o dzieło

Kilku płatników składek mogło zgłosić tę samą osobę jako wykonawcę umowy o dzieło. Stąd analiza ZUS pod tym kątem obejmuje 330,2 tys. osób, czyli więcej niż unikalnych wykonawców umów o dzieło (od stycznia do końca br. września zgłoszono w ZUS – 267,9 tys.).

Najwięcej osób zgłosili płatnicy, którzy zajmują się działalnością edukacyjną – 36,9 tys. czyli 11,18 proc.

Inne rodzaje działalności płatników składek, którzy zgłaszali stosunkowo wielu wykonawców to:

  • działalność organizacji członkowskich – 29,5 tys. osób (8,95 proc. zgłoszeń),
  • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 29,3 tys. osób (8,87 proc. zgłoszeń),
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, dźwiękowych i muzycznych – 25,5 tys. osób (7,68 proc. zgłoszeń),
  • reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 22,7 tys. osób (6,88 proc. zgłoszeń).

Płatnicy zgłaszający umowy o dzieło – czym się zajmują

W skali kraju najrzadszym rodzajem działalności, którym zajmowali się płatnicy zgłaszający umowy o dzieło było górnictwo rud metali. Taki formularz złożyło w ZUS tylko 2 przedsiębiorców. Najwięcej zgłoszeń pochodziło od płatników zajmujących się architekturą i inżynierią – 4796 podmiotów, co stanowiło 8,2 proc. ogółu zgłaszających. W dalszej kolejności 4119 płatników, którzy według Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazali działalność organizacji członkowskich (7 proc. zgłaszających). ZUS zliczył też 3077 płatników z branży edukacyjnej (5,26 proc. zgłaszających).

Opolscy przedsiębiorcy

Jaki jest obraz opolskich płatników między styczniem a wrześniem tego roku? Oto działy Polskiej Klasyfikacji Działalności dominujące w regionie, według zgłaszającego umowy o dzieło płatnika składek:

  • działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – 8,13 proc.,
  • administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna – 7,2 proc.,
  • działalność organizacji członkowskich – 7,2 proc.,
  • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 6,28 proc.,
  • edukacja – 5,76 proc.

Średnia długość trwania umowy

W wymiarze krajowym średni okres, na który zawarto umowy o dzieło to 22,4 dnia. Najczęściej umowy te zawierano na mniej niż 9 dni (71,37 proc. umów), rzadziej na 30 dni i więcej (14,74 proc. umów). Najmniejszy udział, bo niespełna 6 procentowy miały umowy na okres od 20 do 29 dni. W ponad 27,6 tys. zgłoszeniach umawiający się nie określili daty zakończenia umowy o dzieło.

Płatnicy a ilość ubezpieczonych

Perspektywa ogólnopolska ujawnia, że najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Takich płatników było dokładnie 30 671 i stanowili 57,27 proc. wszystkich wypełniających formularz ZUS RUD. Natomiast najmniejsza grupa płatników składek deklarujących zawarcie umowy o dzieło opłacała ubezpieczenie za 250 pracowników. Takich przedsiębiorstw było 1994 i stanowili 3,72 proc. ogółu płatników raportujących podpisanie umowy o dzieło.

Sebastian Szczurek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa opolskiego

Poprzedni artykułGłos Głubczyc / 2021 grudzień
Następny artykułOd Bałtyku po Grecję na zwolnieniu lekarskim