Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2021 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i   porządku na terenie gminy (tj. Dz. U. z 2020 r. Nr 1439 z późn. zm. ) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XVI/194/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce ze zmianami zarządzam przeprowadzenie powszechnej, obowiązkowej, wiosennej akcji deratyzacyjnej we wszystkich nieruchomościach państwowych, komunalnych, spółdzielczych i prywatnych w miesiącu kwietniu 2021 r.

Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości przeprowadzają deratyzację pomieszczeń i miejsc takich jak: obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki jedno i wielorodzinne, domy mieszkalne i obiekty gospodarcze (w tym strychy, korytarze i pomieszczenia piwniczne), zabudowane miejsca na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych, pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, targowiska miejskie, magazyny oraz sieci kanalizacji sanitarnej itp.

Deratyzacji winna być przeprowadzona na własny koszt, poprzez zlecenie jej wykonania firmom specjalistycznym, posiadającym uprawnienia do prowadzenia deratyzacji, spełniającym wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. Nr 797 z późn. zm.).

Przed rozpoczęciem akcji deratyzacji należy dokonać gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.

W czasie akcji należy:

  1. wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
  2. w miejscu wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze o treści:

„Uwaga trutka przeciw gryzoniom wyłożona. Niebezpieczeństwo otrucia ludzi i zwierząt”

  1. pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia trutką oraz ściśle je nadzorować i nie pozostawiać bez opieki,
  2. zadbać, aby w czasie trwania deratyzacji, zwierzęta domowe trzymane były pod zamknięciem,
  3. w przypadkach zatruć niezwłocznie kierować osoby chore do najbliższego punktu pomocy

Po zakończeniu akcji należy:

  1. zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie,
  2. padłe gryzonie należy przekazywać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce, lub do przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych,
  3. z zebranymi resztkami trutki należy postępować w sposób określony przez producenta trutki w karcie bezpieczeństwa.

Nadzór nad akcją deratyzacji winna sprawować Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach.

Z up. Burmistrza Naczelnik Wydziału
Jarosław Horodecki

Poprzedni artykułRemont Zamku Joannitów w Grobnikach
Następny artykułDo końca kwietnia można wnioskować o zwolnienie ze składek
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804