1. SŁUŻBA KANDYDACKA (STUDIA WOJSKOWE)
 2. LEGIA AKADEMICKA (W TRAKCIE STUDIÓW CYWILNYCH)
 3. TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA
 4. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

1. SŁUŻBA KANDYDACKA

Na Akademii Marynarki Wojennej rekrutacja rozpoczęła się 1 lutego, na wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych – 10 lutego, a w Wojskowej Akademii Technicznej nabór ruszył od 1 marca. Na złożenie dokumentów w tych trzech uczelniach kandydaci mają czas aż do 31 maja. W trzech akademiach AMW, AWL i WAT po raz pierwszy rekrutacja będzie się też odbywać według tzw. odwróconej procedury naboru. Oznacza to, że kandydaci będą najpierw zdawać egzaminy wstępne, a dopiero po ich zaliczeniu i wstępnym zakwalifikowaniu na listę będą kierowani na badania dotyczące ich zdolności do służby zawodowej.

Nieco inaczej jest w Lotniczej Akademii w Dęblinie. – Rejestracja rozpoczęła się już 2 lutego, a Ci, którzy rozważają podjęcie tam studiów, na podjęcie decyzji mają czas do 31 marca. Krótszy niż w pozostałych uczelniach czas na złożenie wniosku wynika ze specyfiki kształcenia na uczelni. Kandydaci muszą bowiem przejść nie tylko podstawowe badania lekarskie i psychologiczne, lecz także specjalistyczne, prowadzone w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Co więcej, osoby aplikujące na kierunki pilotażowe muszą też odbyć szkolenie tzw. preselekcyjne, mające sprawdzić ich predyspozycje do służby w powietrzu. Dopiero po pozytywnym przejściu tych etapów kandydaci będą mogli przystąpić do egzaminów.

Ci, którzy planują podjąć studia wojskowe, muszą na początek wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej danej uczelni (system internetowej rejestracji kandydatów – IRK) oraz złożyć wniosek do rektora wybranej akademii wraz załącznikami (m.in. życiorys i skrócony odpis aktu urodzenia).

Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne odbywają się z uwzględnieniem skali punktowej. Pod uwagę będą brane między innymi wyniki egzaminu dojrzałości, w tym matematyki i języka angielskiego. Jeśli ochotnik nie zdawał angielskiego na maturze, będzie musiał podejść do testu językowego. Choć we wszystkich uczelniach zostanie on przeprowadzony według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomie B1 z elementami B2, to w każdej z nich będzie wyglądał nieco inaczej. W AWL kandydatów czeka test złożony z 40 pytań z czterema wariantami odpowiedzi, na WAT oprócz testu konieczne będzie też napisanie listu lub e-maila. Na AMW kandydaci zmierzą się z 80 pytaniami z trzema wariantami odpowiedzi
oraz zadaniami typu prawda/fałsz czy „gap filling”. W LAW z kolei test będzie się składał z dziewięciu zadań testowych oraz pisemnej wypowiedzi na wybrany temat.

Częścią egzaminów jest sprawdzian z WF. Na wszystkich uczelniach został on ujednolicony i obejmie takie same ćwiczenia. – kandydaci będą zdawać po dwie konkurencje.

KOBIETY – zwis na ugiętych ramionach oraz bieg zygzakiem – „koperta”.

MĘŻCZYŹNI – podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10×10 m.

Normy do spełnienia na poszczególnych uczelniach określa zarządzenie nr 3 Ministra Obrony Narodowej.

Kandydaci ubiegający się o indeks na kierunku mechatroniki w specjalności prac podwodnych w Akademii Marynarki Wojennej będą musieli dodatkowo przejść test wydolności fizycznej. Będzie on identyczny dla mężczyzn i kobiet i obejmie: podciąganie na drążku, pompki, skłony w przód, pływanie pod wodą na dystansie 20 metrów, pływanie na 400 metrów oraz bieg na kilometr.

Ostatnim etapem egzaminów będzie rozmowa kwalifikacyjna. Komisja oceni prezentowaną postawę, w tym logiczność myślenia i umiejętność prowadzenia konwersacji, znajomość zagadnień dotyczących sił zbrojnych oraz motywację do służby.

Na dodatkowe punkty będą mogli liczyć np. absolwenci ogólnokształcącego liceum lotniczego oraz certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej, a także ci, których ojcowie żołnierze polegli na misjach lub podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za osiągnięcia sportowe, językowe, uprawnienia przydatne w służbie, przynależność do organizacji proobronnej czy pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych lub Terytorialnej Służby Wojskowej. W wypadku kandydatów na kierunek lotnictwo
i kosmonautyka w LAW oprócz wyniku ze szkolenia sprawdzającego predyspozycje premiowane będzie doświadczenie lotnicze, w tym posiadane licencje lotnicze
i skoki spadochronowe.

Aby ubiegać się o wojskowy indeks, trzeba mieć

 • co najmniej 18 lat;
 • polskie obywatelstwo;
 • być zdolnym fizycznie i psychicznie do zawodowej służby wojskowej;
 • niekaralność;
 • świadectwo dojrzałości (dostarczane po jego otrzymaniu).

Więcej informacji otrzymacie dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień
pod nr 261 624 323 lub na naszej stronie internetowej
https://wkukedzierzyn-kozle.wp.mil.pl/pl/

W zakładce „pozostałe” -> „służba wojskowa”

oraz na facebook’uhttps://www.facebook.com/WKUKedzierzynKozle zachęcamy do śledzenia oraz polubień.

2. LEGIA AKADEMICKA

Jeżeli wybierasz się na studia cywilne, pamiętaj, że masz możliwość przystąpienia do Legii Akademickiej!

Jest to program skierowany do studentów uczelni cywilnych, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień wojskowy, a także myślą o przyszłej służbie zawodowej.

Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane
w trakcie studiów jak również praktyczne odbywające się w przerwie wakacyjnej. Część teoretyczna to zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych
w trakcie akademickich wakacji.

Szeregowy czy podoficer?

Udział w programie Legia Akademicka to nie tylko możliwość uzyskania stopnia wojskowego i zostanie żołnierzem Wojska Polskiego, ale również okazja na przeżycie ciekawej przygody i poznanie interesujących ludzi. W roku akademickim 2019/2020 realizowano trzecią już edycję tego programu, który podobnie jak w latach poprzednich cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

W trakcie modułu zajęć teoretycznych słuchacze przygotowywali się do odbycia zajęć praktycznych zorganizowanych w formie szkolenia poligonowego. Dla chętnych możliwy był wybór jednej z dwóch ścieżek: odbycie szkolenia trzytygodniowego zakończonego przysięgą wojskową i uzyskaniem stopnia szeregowego, lub szkolenia podoficerskiego wydłużonego o kolejne trzy tygodnie i kończącego się uzyskaniem stopnia kaprala.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Biura: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

3. WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

CHCIAŁBYŚ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM JESZCZE W TRAKCIE NAUKI?

Nic straconego! Osoby zainteresowane wojskową karierą oraz Ci, dla których „wojskowość” to pasja i chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz obronności państwa, mają szansę zdobywać doświadczenie wojskowe już od 18 roku życia
w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Szkolenie podstawowe odbywające się także w czasie ferii czy wakacji oraz późniejszy obowiązek odbywania jedynie 2ch dni ćwiczeń w miesiącu (w weekend) są dużą szansą dla osób, które jeszcze pobierają naukę, gdyż nie kolidują z zajęciami szkolnymi. Dlatego nawet po zakończeniu nauki w szkole średniej, służbę można kontynuować podczas studiów cywilnych, a osoby kandydujące na Akademie Wojskowe otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji.

Jak zacząć?

Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, do którego należy załączyć:

 • Kopię dowodu osobistego (bezwzględnie);
 • Świadectwo/dyplom ukończenia ostatniej szkoły (bezwzględnie);
 • posiadane uprawnienia (wedle uznania).

Po czym rusza cały proces rekrutacji, czyli stawienie się przed komisją rekrutacyjną, przejście badań i w efekcie finalnym, gdy wcześniejsze etapy zaliczyliśmy pozytywnie, powołanie do służby przez wręczenie karty powołania.

Osoba, która chce zostać powołana do Terytorialnej Służby Wojskowej musi spełnić również następujące kryteria:

 • ukończone co najmniej 18 lat;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne;
 • być zdolnym fizycznie i psychicznie do czynnej służby wojskowej.

POCZĄTEK.

Pierwszym krokiem jest 16 dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej. Po, którego odbyciu, ochotnik uroczyście składa przysięgę wojskową i staje się pełnoprawnym żołnierzem OT. Od tego momentu żołnierz OT ma obowiązek odbywania jednego ,wspomnianego wcześniej weekendowego dwudniowego ćwiczenia rotacyjnego. Szkolenie jest pełnopłatne, a żołd/uposażenie wypłacane jest w wysokości zależnej od posiadanego stopnia wojskowego, przykładowo, rozpoczynając służbę jako szeregowy otrzymujemy ok.117zł za każdy dzień ćwiczeń. Dodatkowo otrzymuje się dodatek za gotowość bojową w wysokości 10% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, które wynosi 4110 zł. Reasumując żołnierz OT
w stopniu szeregowego za miesiąc, w którym odbył obowiązkowe 2 dni szkolenia otrzymuje:
411 + (2×117)= 645zł na rękę, ponieważ to uposażenie nie podlega opodatkowaniu.

Zainteresowani? Dołączcie do naszej grupy na FB

4. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

A jeśli nie studia to co?

Myślisz o rozpoczęciu kariery zawodowej? Pomyśl o zawodowej służbie wojskowej.

Jednak zanim będzie to możliwe, należy odbyć przeszkolenie wojskowe, które daje wam Służba Przygotowawcza.

Służba Przygotowawcza obecnie trwa maksymalnie do 30 dni i kończy się egzaminem oraz uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej. Podobnie jak w przypadku WOT, należy spełnić pewne kryteria, czyli:

 • mieć ukończone co najmniej 18 lat;
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • być niekaranym za przestępstwo umyślne;
 • być zdolnym fizycznie i psychicznie do czynnej służby wojskowej,

a przede wszystkim złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Kędzierzynie-Koźlu, do którego koniecznym jest dołączenie świadectwa/dyplomu ukończenia ostatniej szkoły oraz wedle uznania posiadanych uprawnień.
Przed złożeniem wniosku najlepiej zarejestrować się na
wojskowym portalu rekrutacyjnym!

Podczas odbywania służby przygotowawczej przysługują następujące uprawnienia
i należności:

 • zakwaterowanie;
 • wyżywienie;
 • opieka medyczna;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • ochrona stosunku pracy;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • wynagrodzenie (ok. 1230zł);
 • odprawa po odbyciu służby (ok. 2600zł).

Zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w Siłach Zbrojnych umożliwiają ochotnikowi, złożenie wniosku do zawodowej służby wojskowej już podczas odbywania służby przygotowawczej !

Korzyści z pełnienia Zawodowej Służby Wojskowej:

 • stabilna praca;
 • od 1 dnia służby 26 dni urlopu;
 • dodatkowy urlop po 15, 20 i 25 latach służby;
 • mieszkanie bądź świadczenie mieszkaniowe (garnizon Opole 900zł);
 • pewne uposażenie płatne z góry (szeregowy 4110zł);
 • regularny wzrost uposażenia (za wysługę);
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość udziału w misjach zagranicznych;

Więcej informacji otrzymacie dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień pod nr 261 624 340 lub na naszej stronie internetowej

https://wkukedzierzyn-kozle.wp.mil.pl/pl/

W zakładce „pozostałe” -> „służba wojskowa”

oraz na facebook’uhttps://www.facebook.com/WKUKedzierzynKozle zachęcamy do śledzenia oraz polubień.

WKU Kędzierzyn-Koźle

Poprzedni artykułMyślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!
Następny artykułMaria Artymiak finalistą XXV Olimpiady wiedzy o żywieniu i żywności
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804