Komunikat GWiK Głubczyce ws wody w Mokrem

0

Komunikat Spółki GWiK Głubczyce, w związku ze stwierdzonym przekroczeniem dopuszczalnego poziomu radonu w wodzie na ujęciu w miejscowości Mokre


Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że obowiązek badania zawartości substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi został wprowadzony dopiero Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wcześniej przedsiębiorstwa wodociągowe nie były zobligowane do wykonywania badań substancji promieniotwórczych.

Ponadto wypełniając obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje jak niżej:

  1. Przeprowadzono wstępny monitoring substancji promieniotwórczych we wszystkich czynnych ujęciach wody wykorzystywanych przez Spółkę.
  2. W przypadku ujęcia wody w miejscowości Mokre Wieś, w próbkach pobranych w dniu 13 września 2017 roku, stężenie radonu wynosiło odpowiednio: 196 Bq/l. Norma zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wynosi 100 Bq/l. O stężeniu zagrażającym zdrowiu mówi się dopiero powyższej 1000 Bq/l.
  3. Pozostałe substancje promieniotwórcze, które były badane tj. tryt oraz izotopy radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekroczyły wartości dopuszczalnej i wynosiły: Tryt 3H <3,5 Bq/l, 226Ra <0,01 Bq/l, 228Ra <0,02 Bq/l.
  4. Podjęto działania naprawcze mające na celu zmniejszenie wartości parametrycznej radonu do wartości akceptowalnej.
  5. Zawartość radonu w wodzie będzie w dalszym ciągu monitorowana. Spółka wykona ponowne badania, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i poinformuje o wynikach burmistrza, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz konsumentów.

Ponadto informuję, że zgodnie z implementowaną Dyrektywą Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi: „wartości parametryczne nie powinny być traktowane jako wartości graniczne”.

Również wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie jakości wody do picia podkreślają, że wszelkie wartości parametryczne są określane jedynie po to, aby jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku gdy w wodzie nie stwierdza się przekroczeń to woda jest na pewno bezpieczna dla zdrowia.

Z przeprowadzanych dotychczas przez Państwową Agencję Atomistyki badań wynika, iż generalnie w Polsce nie ma zagrożenia wywołanego radioaktywnymi pierwiastkami rozpuszczonymi w wodzie. Wyjątek stanowi rejon wyjątkowo zdegradowany działalnością wydobywczą rud uranu na terenie województwa dolnośląskiego.

Z materiałów przekazanych przez PAA wynika, iż choć stałym monitoringiem radiacyjnym objęte są dziś wszystkie ujęcia użytkowane przez gminy wchodzące w skład Związku Gmin Karkonoskich, to nawet na tych obszarach nie stwierdzono przekroczenia zalecanych limitów. Nowe badania pozwolą nam porównać dane na przestrzeni całego kraju.

GWiK Głubczyce

Poprzedni artykułHistoria Polskiego Pożarnictwa na Kresach
Następny artykułZłoty kamerton Chóru Cantabile!
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzą statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków