Masz długi w ZUS?

0

Przedsiębiorcy, którzy martwią się nieopłaconymi składkami w ZUS mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji


Od początku roku, dzięki spotkaniom z doradcami do spraw ulg i umorzeń, opolscy przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyli ponad 1320 wniosków o pomoc.Przedsiębiorcy, którzy martwią się nieopłaconymi składkami w ZUS mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Od początku roku, dzięki spotkaniom z doradcami do spraw ulg i umorzeń, opolscy przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyli ponad 1320 wniosków o pomoc.

Co konkretnie może zaproponować doradca? Dostosowaną do indywidualnej sytuacji opcję. Może to być układ ratalny, odroczenie terminu płatności składek czy nawet umorzenie należności.

– Nasz pracownik już na pierwszym spotkaniu podpowie jakie są korzyści, jeśli zdecydujemy się podjąć współpracę z ZUS

Wybierze najlepszą formę pomocy. Wskaże wnioskodawcy jak skompletować i właściwie wypełnić potrzebne dokumenty. Będzie też prowadził z klientem korespondencję – wyjaśnia Jolanta Pałosz, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim ZUS.

Jeżeli dojdzie do podpisania umowy o rozłożeniu długów na raty, płatnik czerpie z tego wymierne korzyści. ZUS wstrzymuje wówczas naliczanie odsetek i zawiesza postępowanie egzekucyjne. Nie wdraża też sankcji wynikających z nieopłacenia składek w terminie. Czy taki ruch opłaca się przedsiębiorcy? Tak, bo od razu po podpisaniu umowy może otrzymać z ZUS zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. To uwiarygadnia firmę w oczach kontrahentów. Daje też podstawę do ubiegania się o dotacje czy kredyty. Ponadto pozwala wypełnić wymogi formalne przy składaniu ofert  w przetargach. To pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorcy w otoczeniu biznesowym i na rynkach finansowych, w których funkcjonuje.

– Jeśli wystąpi problem z realizowaniem płatności to zachęcamy, by nie przeciągać sprawy i jak najszybciej wystąpić do ZUS o udzielenie ulgi

Im szybciej trafi do nas zadłużony klient, tym szybciej podpiszemy umowę i wdrożymy konkretną formę oddłużenia. Z przedsiębiorcami, którzy spełnią warunki konieczne do zawarcia  umowy zawieramy porozumienia co do ich zobowiązań wobec ZUS – podkreśla Teresa Adamaszek, doradca do spraw ulg i umorzeń w Opolu.

Od stycznia do końca czerwca 2017 r. najwięcej złożonych wniosków dotyczyło:

  • rozłożenia na raty należności z tytułu składek – 763,
  • rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych – 238,
  • umorzenia należności z tytułu składek – 117,
  • odroczenia terminu płatności składek – 56.

Wnioski o pomoc ZUS

  • Raty należności z tytułu składek
  • Raty kosztów egzekucyjnych
  • Należności z tytułu składek
  • Termin płatności składek

Specjalne stanowiska do spraw indywidualnego kontaktu z płatnikami znajdują się znajdują się w placówkach ZUS w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. To nie powinno zniechęcać klientów z innych rejonów województwa. W każdej jednostce Zakładu można zwrócić się o poradę w kwestii zaległości w opłacaniu składek, a złożony wniosek trafi do odpowiedniego doradcy.

Sebastian Szczurek
Regionalny rzecznik prasowy w województwie opolskim

Często zadawane pytania – A&Q (FAQ)


W jakich okolicznościach ZUS może umorzyć składki?

– ZUS ma możliwość umorzyć należności jeśli stwierdzi całkowitą nieściągalność należności publicznych lub z uwagi na ważny interes osoby zobowiązanej.

O całkowitej nieściągalności należności można mówić wtedy gdy m.in.:
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji,
2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe,
3) nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych czy możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
4) naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję.

Natomiast przez ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia składek należy rozumieć wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia, a zwłaszcza:
1) ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji oraz sytuacja gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawi dłużnika i jego rodzinę możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
2) zdarzenia losowe i klęski żywiołowe,
3) choroba zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci, rodziców), nad którymi zobowiązany do spłaty należności sprawuje bezpośrednią opiekę – uniemożliwiająca pozyskiwanie dochodów niezbędnych do podjęcia spłaty zadłużenia.

Kto może wnioskować o umorzenie należności?

– O umorzenie należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o umorzenie to zarówno obecni płatnicy składek jak też byli płatnicy składek tzn. osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą. O umorzenie mogą również ubiegać się osoby, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny) oraz małżonkowie odpowiadający – z majątku wspólnego – za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Czy fakt złożenia wniosku o umorzenie składek spowoduje, że ZUS może zawiesić postępowanie egzekucyjne?

Złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje, że należności te zostaną umorzone i okoliczność taka nie stanowi ustawowej podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli Zakład odmówi umorzenia dłużnik jest zobowiązany do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, które są naliczane do dnia zapłaty włącznie. Ale warto przy tym pamiętać, że w przypadku umorzenia należności osobie opłacającej składki na własne ubezpieczenie, fakt ten może mieć wpływ na zakres oraz wysokość przyszłych świadczeń (np. emerytury), jakie będą przysługiwać tej osobie z ubezpieczeń społecznych.

Jakie korzyści płyną z zawarcia układu ratalnego? Co zyskam w porównaniu ze spłatą należności bez umowy, w miarę posiadania środków finansowych?

W tej sytuacji przede wszystkim ustaje naliczanie odsetek. W przypadku zawarcia umowy ratalnej od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie ulgi. W zamian Zakład nalicza opłatę prolongacyjną równą 50 proc. wysokości odsetek. Nie ma wątpliwości, że to bardzo korzystny układ dla dłużnika. Co ważne Zakład jako wierzyciel ma obowiązek zawiesić wcześniej wszczęte i niezakończone postępowanie egzekucyjne dotyczące składek objętych umową. Nie może również wszcząć nowego przymusowego dochodzenia dotyczącego wymienionych należności. Istotna wiadomość jest taka, że układ ratalny pozwala wyjść z zadłużenia, uregulować składki za miesiące/lata, które w przyszłości będą zaliczone do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Zatrudniam pracowników i zalegam z zapłatą składek. Czy w mogę ubiegać się o ulgę?

Stosunkowo niedawno, bo 1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r., poz. 689), która wprowadza m.in. możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz rozłożenia na raty należności z tytułu składek również w części finansowanej przez ubezpieczonego, czyli całej kwoty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie mogą być konsekwencje, gdy nie będę mógł spłacać rat w wysokości ujętej w harmonogramie z powodu np. pogorszenia sytuacji materialnej?

W takiej sytuacji można zwrócić się o renegocjację warunków umowy tj. z prośbą o zmniejszenie wysokości rat. Wniosek powinien być umotywowany i poparty faktami mającymi wpływ na obecną sytuację np.: utrata pracy, znaczny wzrost kosztów leczenia, zdarzenia losowe których następstwem były nieplanowane wydatki itp. W takich przypadkach sporządzany jest aneks do umowy, który zawiera ustalony nowy harmonogram spłaty pozostałego zadłużenia. Przeliczeniu ulega tylko opłata prolongacyjna, natomiast wysokość pierwotnie ustalonych odsetek nie ulega zmianie. Może zaistnieć także odwrotna sytuacja – polepsza się stan materialny i dłużnik chce jednorazowo uregulować pozostałe zadłużenie. Wtedy także konieczny jest wniosek o renegocjację, następuje przeliczenie opłaty prolongacyjnej, która ulega zmniejszeniu.

Od roku mam zawieszoną działalność gospodarczą. Czy przy ubieganiu się o rozłożenie na raty lub odroczenie należności muszę złożyć dokumenty dotyczące pomocy publicznej?

Obowiązek stosowania przepisów w zakresie pomocy publicznej dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na to, czy przepisy obowiązujące w danym państwie członkowskim przyznają temu podmiotowi status przedsiębiorcy. Podkreślenia wymaga fakt, iż statusu przedsiębiorcy nie traci osoba, która okresowo zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej. W każdym czasie może wznowić działalność i stać się podmiotem konkurującym na rynku. Dopiero wykreślenie działalności gospodarczej z odpowiedniego rejestru powoduje utratę statusu przedsiębiorcy.

Czy w razie kłopotów z opłacaniem składek mogę liczyć na to, że ZUS pozwoli mi je uregulować w przyszłości?

– Jeśli takie problemy się pojawią to jak najbardziej można wnioskować o odroczenie terminu ich płatności. Zgoda na odroczenie płatności składek polega na tym, że ZUS nie będzie prowadził egzekucji powstałych należności. Zawarcie z ZUS umowy o uregulowaniu składek w wydłużonym terminie daje jeszcze inną korzyść. Jest nią odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Jest tylko pobierana tzw. opłata prolongacyjna, która wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy. Naliczana jest ona od dnia następującego po upływie terminu płatności należności głównej do dnia płatności odroczonej należności głównej. Wystąpić o ulgę może każdy płatnik, który ma przejściowe problemy płatnicze by w ustawowym terminie regulować swoje zobowiązania składowe. Wnioskować o ulgę nie musi osobiście Pan, bo może to zrobić inna uprawniona osoba, czyli pełnomocnik – osoba posiadająca Pana pisemne upoważnienie. Trzeba mieć też świadomość, że odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych czyli takich których ustawowy termin płatności nie upłynął. Taka wiedza nie jest bez znaczenia bo odpowiedni wniosek do ZUS należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności danej składki. Można starać się o odroczenie składek w pełnej kwocie na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Czy samo złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności to tylko formalność i gwarantuje skuteczne załatwienie sprawy?

– Samo złożenie wniosku nie daje takiej gwarancji. Jeżeli płatnik zostanie powiadomiony o odmowie, to ma obowiązek uregulować należne składki wraz z odsetkami. Jeżeli jednak zostanie wydana taka zgoda, to płatnik składek musi mieć świadomość, że niedotrzymanie warunków udzielonej ulgi powoduje natychmiastowe zerwanie zawartej umowy. W rezultacie należności, które zostały objęte umową stają się płatnościami wymagalnymi czyli będą dochodzone przez Zakład w trybie egzekucji. Ma to również takie konsekwencje, że zadłużenie danego płatnika wobec ZUS zwiększa się nie tylko o należne odsetki za zwłokę w spłacie składek ale też o ewentualne koszty upomnienia i same koszty egzekucji. Korzystając z okazji przypominam, że o szczegółach dotyczących warunków odroczenia terminu płatności, niezbędnych dokumentach oraz trybie składania stosownego wniosku można dowiedzieć się ze strony www.zus.pl w sekcji Polecane.

Poprzedni artykułImpuls mistrzem Europy
Następny artykułRaport zdarzeń KP PSP 2017.07.10-23
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804