Jak uzyskać pozwolenie na budowę

0

Uzyskanie pozwolenia na budowę krok po kroku


1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o pozwolenie na budowę

(ze strony: www.powiatglubczycki.pl > pliki do pobrania > Wydział Budownictwa i Architektury > B-1_wniosek o pozwolenie na budowę_rozbiórkę.pdf).

2. Do wniosku dołącz:

– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;

– zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego, niezależnie od tego czy będzie dołączone do projektu budowlanego;

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla każdego z inwestorów oddzielnie – pobierz, wydrukuj i wypełnij (ze strony: www.powiatglubczycki.pl > pliki do pobrania > Wydział Budownictwa i Architektury > B-3_oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane_2015.pdf);

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tylko tam gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

– specjalistyczną opinię w przypadku gdy: wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników lub projekt budowlany zawiera nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach prawnych i Polskich Normach;

– w razie potrzeby, m.in.: pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w ustawie o drogach publicznych, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzję na lokalizację zjazdu z drogi publicznej;

– oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo dla osoby działającej w Twoim imieniu, w przypadku gdy nie możesz lub nie chcesz występować samodzielnie

3. Złóż wniosek wraz z dowodami dokonania opłaty skarbowej, w tym również z wydrukiem dokonania operacji bankowej, jeśli wniosłeś opłatę inaczej niż gotówkowo w kasie.

JEŻELI chcesz:

wybudować, w tym również: rozbudować, nadbudować, odbudować budynek mieszkalny jednorodzinny gdy obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;

przebudować budynek mieszkalny jednorodzinny o ile taka przebudowa nie doprowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania przebudowywanego budynku;

w obu przypadkach możesz wybrać procedurę dokonania zgłoszenia na druku B-2.

PAMIĘTAJ! Wniosek o pozwolenie na budowę jest drukiem urzędowym, którego nie wolno dowolnie zmieniać

Jeśli wniosek będzie składany przez więcej niż jednego inwestora lub jakieś dane nie zmieszczą się w polach przeznaczonych do wypełnienia należy do niego dołączyć informację uzupełniającą (ze strony: www.powiatglubczvcki.pl > pliki do pobrania > Wydział Budownictwa i Architektury > B-4_informacja uzupełniająca.pdf).

UWAGA! W przypadku gdy Twój wniosek nie będzie kompletny, np. nie dołączysz decyzji o warunkach zabudowy, organ wezwie Cię do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania

Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym zostaniesz poinformowany zwykłym pismem. Będziesz mógł oczywiście złożyć nowy wniosek.

JEŻELI Twój wniosek będzie kompletny (lub zostanie uzupełniony w terminie, jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia wszystkich jego załączników, w szczególności projektu budowlanego

Gdy projekt będzie wymagał poprawienia lub uzupełnienia (np. doprowadzenia do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nałożymy na Ciebie obowiązek dokonania tych poprawek lub uzupełnień postanowieniem, w wyznaczonym terminie, a termin ten dostosujemy do zakresu uzupełnienia. Jeżeli tego nie wykonasz odmówimy wydania pozwolenia na budowę.

PAMIĘTAJ! Wydanie pozwolenia na budowę następuje w możliwie krótkim czasie, lecz nie dłużej niż 65 dni, nie licząc zwłoki która powstała nie z winy Urzędu.

Skrócony wykaz opłat skarbowych:

 1. 17 zł – dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
 2. 47 zł – zatwierdzenie projektu budowlanego,
 3. za pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym w zależności od rodzaju robót:
 • 1 zł – za każdy metr kwadratowy (1 m2) powierzchni użytkowej lecz nie więcej niż 539 zł – budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna,
 • 14 zł – budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym,
 • 48 zł – inny budynek,
 • 20 zł – studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków,
 • 112 zł – budowle związane z produkcją rolniczą,
 • 2 143 zł – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi),
 • 105 zł – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi o długości do l km,
 • 155 zł – inne budowle,
 • 91 zł – urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym;4. za pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego -50 % stawek określonych wyżej.

UWAGA! Jeżeli budujesz kilka obiektów budowlanych, płacisz osobno za każdy planowany obiekt budowlany

ZWOLNIENIA z opłaty skarbowej, m.in.: budownictwo mieszkaniowe, remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków, w przypadku funkcji mieszanej obiektu – za powierzchnie mieszkalne.

Opłaty możesz dokonać:

 1. w kasie Starostwa Powiatowego w Głubczycach

KASA CZYNNA:

pn.-czw. 8:00-14:30
pt. 8:00-14:00

 1. przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Głubczycach nr 35 10203714 0000 4302 0012 7878,
 2. w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach

KASA CZYNNA:

pn. 8:00-16:15
wt.-czw. 8:00-14:30
pt. 8:00-13:30

Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji możesz się od niej odwołać poprzez Starostę Głubczyckiego. Wtedy wszystkie stosowne dokumenty wraz z Twoim odwołaniem prześlemy do Wojewody Opolskiego, który rozstrzygnie o słuszności odwołania.Informacje dodatkowe.Wszelkie pytania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę można uzyskać pod numerem telefonu: dla gminy Kietrz – 77 4053675, dla pozostałych gmin – 77 4053676.

Gdzie uzyskasz niektóre dokumenty:

 1. decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – właściwy ze względu na miejsce inwestycji urząd miejski lub urząd gminy;
 2. pozwolenie konserwatorskie lub uzgodnienie z konserwatorem zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 3. decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej – Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wydział Geodezji i Nieruchomości;
 4. zgody, decyzje i uzgodnienia dotyczące dróg publicznych – najpierw sprawdź kto jest zarządcą drogi: w przypadku dróg gminnych – właściwy burmistrz lub wójt ze względu na położenie drogi, w przypadku dróg powiatowych – Starosta Głubczycki, Wydział Drogownictwa;
 5. pozwolenie wodnoprawne – Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Co musisz jeszcze wiedzieć

Większość inwestycji realizowanych w pasie dróg wojewódzkich (np. zjazdy, budowa sieci infrastruktury technicznej) oraz wszystkie inwestycje usytuowane na obszarze kolejowym i terenach zamkniętych wymagają załatwienia formalności budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Co powinieneś wiedzieć

Wszelkie decyzje wydawane na podstawie Prawa budowlanego są informacją publiczną i każdy może mieć do nich dostęp na warunkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, po usunięciu z nich danych chronionych na podstawie odrębnych przepisów. Projekt budowlany w części również jest informacją publiczną. Nie ma możliwości dostępu do rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę bez jego przetworzenia w trybie dostępu do informacji publicznej dla spraw zarejestrowanych w rejestrze do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

Źródło: Powiat Głubczycki

Poprzedni artykułBezpiecznie nad wodą
Następny artykuł73. rocznica Powstania Warszawskiego [ZHP]
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804