Wywiad z mgr inż. Adamem Jakubowskim, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach


Rozmowa przeprowadzona przez redaktora Głosu Głubczyc, Pana Jana Waca z Panem Adamem Jakubowskim, dyr. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Jan Wac: Od kiedy kieruje Pan tym Zespołem? Proszę powiedzieć naszym czytelnikom jaki był jego stan w chwili obejmowania stanowiska?

Adam Jakubowski: Sięgnę do czasu, kiedy to zostałem z dniem 16.04.2007 r. powołany na stanowisko z-cy dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. Natomiast na stanowisko dyrektora naczelnego powołano 20.04.2007 r. lek. Bogdana Burego. W tym momencie nastąpił miedzy nami podział obowiązków. Dyrektor Bury zajął się głównie działalnością medyczną, a co najważniejsze kompletowaniem kadry lekarskiej, której brak w owym czasie był wyjątkowo dotkliwy i groziło to znacznym ograniczeniem działalności szpitala, natomiast ja kwestiami administracyjno-technicznymi.

Nie był to łatwy okres, ponieważ został wtedy zakończony eksperyment związany z tworzeniem konsorcjum szpitali kozielskiego i głubczyckiego. Stanęliśmy przed trudnym problemem reaktywacji administracji szpitala, obsługi technicznej, apteki, laboratorium oraz wykonania modernizacji kotłowni, gdzie podstawowym opałem był koks.

Znajdowały się tam cztery kotły typu Eca IV w tym trzy wodne do ogrzewania i jeden do wytwarzania pary wodnej, która służyła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Wymagało to całodobowej obsługi palaczy.

W 2007 r. nastąpiła gruntowna modernizacja kotłowni, zainstalowano 2 kotły gazowo-olejowe, dzięki temu kotłownia stała się bezobsługowa. Pomimo to – nie ukrywam trudnej sytuacji finansowej jaką zastaliśmy, ponieważ rok 2006 zamknął się stratą około 950 tys. zł, udało mam się rok 2007 zakończyć zyskiem na poziomie ok. 220 tys. zł.

JW. Jakie zmiany organizacyjno-prawne, kadrowe, techniczne udało się od tego czasu wcielić w życie, jakimi sposobami?

AJ. Od 17.07.2009 r. zostałem powołany na stanowisko likwidatora SP ZOZ. Wiązało się to z zamiarem przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Likwidacja została przerwana z dniem 31.01.2011 r., a ja zostałem powołany z dniem 01.02.2011 r. na stanowisko dyrektora.

JW. Najważniejsze zmiany organizacyjne na przełomie lat?

AJ. Z dniem 31.12.2011 r. został zlikwidowany Oddział Medycyny Paliatywnej, który to niestety nie bilansował się ponieważ przychody z NFZ były dużo niższe, aniżeli koszty funkcjonowania oddziału. Należy tu podkreślić, iż dużo większy szpital w Kędzierzynie Koźlu nie posiada w swoich strukturach takiego oddziału.

W 2012 r. uzyskaliśmy kontrakt z NFZ na utworzony Oddział Neurologiczny.

W 2012 r. zamknięty został Ośrodek Zdrowia w Lisięcicach, którego utrzymanie wymagało dużych nakładów finansowych. W 2013 r. przeniesiono ZOL z Kietrza do Głubczyc.

Nie bez znaczenia pozostało dla nas odzyskanie kontraktu na ratownictwo medyczne, które to w październiku 2009 roku wróciło do naszych struktur w ślad za tym w 2010 r. udało nam się uzyskać dla Pogotowia Ratunkowego certyfikat ISO 9001:2008. W rok później uzyskaliśmy dla całego Szpitala certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług medycznych.

W 2014 r. udało nam się pozyskać trzech lekarzy ginekologów ze szpitala w Prudniku, co zaowocowało wzrostem ilości porodów z 287 w 2013 r., 449 w 2014 r. i do 453 w roku 2015.

Od 2010 r. przy szpitalu funkcjonuje szkoła rodzenia, z której mogą korzystać nieodpłatnie kobiety w ciąży z osobą towarzyszącą.

Jeśli chodzi o zmiany techniczne, to w okresie od 2008 r. do 2014 udało się wykonać wiele inwestycji tj. modernizacja windy w 2008 r. przy wsparciu PFRON, kolejno w 2009 r. rozszerzono informatyzację szpitala, otworzono pracownie: Tomografii Komputerowej i Mammografii, przeprowadzono modernizację części parteru budynku szpitala, do którego przeniesiono Przychodnię POZ z ul. Kościuszki (w miejsce dawnej stacji dializ). W znacznym stopniu doposażono Pracownię Fizjoterapii w sprzęt rehabilitacyjny.

W latach 2010-2011 przeprowadzono termomodernizację budynku głównego szpitala polegającą na dociepleniu ścian i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie pokrycia dachowego. Wykonanie tego zadania pozwoliło na zmniejszenie zużycia gazu o ok. 30%.

W latach 2012-2015 przeprowadzono modernizację: piętra IV – ZOL, piętra III na potrzeby ZOL (przeniesionego z Kietrza) oraz Pracowni Fizjoterapii, parteru na potrzeby poradni specjalistycznych oraz Działu Farmacji pomieszczeń piwnic, zaadaptowanych w 2015 r. na potrzeby centralnej szatni dla personelu, rozpoczęto realizację projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku SP ZOZ w Głubczycach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 polegającego na:
– zamontowaniu pomp ciepła,
– modernizacji centralnego ogrzewania, baterii fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia na ledowe.

W latach 2014-2015 wykonano częściową modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, a pod koniec 2015 r. rozpoczęto modernizację części pomieszczeń II piętra (systemem gospodarczym) na potrzeby Pracowni Endoskopii.

W celu ułatwienia pacjentom poruszania się wewnątrz szpitala zamontowano tablice informujące o lokalizacji poszczególnych oddziałów, poradni oraz komórek organizacyjnych.

JW. To były zmiany merytoryczne powiedzmy „wewnątrz szpitalne”, a co zmieniło się na zewnątrz szpitala z myślą o bardzo licznych przyjezdnych z całego powiatu.

AJ. Na zewnątrz szpitala – po wyraźnie widocznej zmianie elewacji z ociepleniem – w prowadzamy w otoczeniu poprawę estetyki przez nowe nasadzenia ozdobnych roślin i krzewów, ale istotniejsze są udogodnienia dla odwiedzających i korzystających z usług:
– zwiększyliśmy bezpośrednio przed szpitalem ilość miejsc postojowych dla osób z uprawnieniami niepełnosprawnych,
– postawiliśmy nowe ławki dla pacjentów ZOL-u i osób odwiedzających,
– zlikwidowaliśmy bariery architektoniczne, betonowy chodnik ze stopniami zamieniliśmy na poziomy bezpieczny dostęp do szpitala na wózkach inwalidzkich lub wózków z dziećmi.

W związku z rozwojem naszej jednostki, gdyż około 40% pacjentów oddziału chirurgii i noworodków jest z poza powiatu głubczyckiego, występują czasowe braki miejsc parkingowych. Powoduje to, że pacjenci i odwiedzające ich rodziny parkują swoje pojazdy przed szpitalem i na chodniku ul Skłodowskiej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu powiększyliśmy znacząco ilość miejsc parkingowych, z myślą nie tylko o personelu, na terenach przyległych do szpitala, na które kiedyś obowiązywał zakaz wjazdu, umieściliśmy odpowiednie oznakowanie „postoju” i lustro na ul. Skłodowskiej, (wjazd górną bramą obok dawnej portierni). Wykonaliśmy nowy parking na terenie szpitalnym z odpowiednim oznakowaniem, miejscami dla osób niesprawnych (pacjentów ortopedii i chirurgii) i dostępem stamtąd do szpitala na wózkach inwalidzkich (wjazd dolną bramą obok pogotowia).

JW. Jakie widzi Pan jeszcze potrzeby i konieczne zmiany w zakresie poprawienia dostępności, ładu i bezpieczeństwa przyjeżdżających z całego powiatu po pomoc medyczną?

AJ. Biorąc jednocześnie pod uwagę prośby, propozycje, skargi itp. m.in. Pana Redaktora, zamierzam czynić starania wspólnie z Gminą i Starostwem, by postawić znak zakazu postoju na ul. Skłodowskiej od ul. Bończyka do Żeromskiego, i zlikwidować ruch wahadłowy na tym odcinku, dając swobodę ruchu karetkom pogotowia, ale wcześniej wystąpić do Gminy/Starostwa by martwy chodnik naprzeciw szpitala z zakazem postoju na nim zamienić na miejsca postojowe.

Widzę, że zakaz jest konieczny ponieważ obstawiony samochodami chodnik ul. Skłodowskiej zmusza do ryzykownego poruszania się po jezdni między samochodami szczególnie wózkami z dziećmi i na wózkach inwalidzkich, utrudnia oczystkę ulicy, zbiórkę odpadów, odśnieżanie zachęcać administrację i personel szpitala do parkowania na terenie wokół szpitala, gdzie są jeszcze wolne miejsca, zamiast na parkingach ul. Skłodowskiej, lub na placu bezpośrednio przed budynkiem szpitala, te potrzebne są przyjezdnym doraźnie z całego powiatu i nie tylko powiatu. Od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie postawiliśmy trzy duże tablice z oznaczeniem miejsc parkingowych na terenie szpitala oraz o możliwościach wejść do szpitala bezpośrednio od strony parkingów.
(do Szpitala prowadzą cztery wejścia oraz po jednym do Izby Przyjęć i Poradni POZ

W najbliższym czasie planujemy utwardzenie kolejnych powierzchni z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

Przed budynkiem szpitala obowiązuje już zakaz parkowania pojazdów przez pracowników. Niestety nie zawsze jest ten zakaz respektowany.

JW. A jeśli to nie poskutkuje?

AJ. Jeśli to nie poskutkuje? Wprowadzić ograniczenie parkowania samochodów służby zdrowia na placu przed szpitalem na rzecz osób doraźnie niesprawnych czyli korzystających z poradni ortopedycznej, chirurgicznej, dziecięcej, matek z małymi dziećmi dźwiganymi w nosidełkach, całodobowej izby przyjęć i innym potrzebującym pilnej pomocy lekarskiej lub tylko przyjeżdżającym do rejestracji czy laboratorium. Dać tym wszystkim prawo pierwszeństwa postoju (choćby ograniczonego czasowo) na placu przed szpitalem od pn-pt od 7.00-15.00.

Jeśli uda mam się zrealizować plany dalszego zwiększenia ilości miejsc parkingowych, to trudności te na pewno nie będą występować w przyszłości. ale do naszych działań potrzebne jest jeszcze społeczne zainteresowanie, uznanie i honorowanie tych informacji, znaków i oznaczeń.

Liczę na to i mam nadzieję na wyraźną poprawę sytuacji o której rozmawialiśmy również dzięki upowszechnianiu tej informacji w Głosie Głubczyc, innych mediach, na stronie www.twojeglubczyce.pl (foto Mateusz Kitka, Jan Wac).

JW. Dziękuję za rozmowę i bogate optymistyczne informacje. Pozostaje mi życzyć Panu osobiście i całej podległej Panu Służbie Zdrowia – czego? Dużo zdrowia, by miał kto dbać o nasze zdrowie w komfortowych warunkach.

red. Jan Wac

DODATEK (struktura organizacyjna SP ZOZ w Głubczycach):

JW. Proszę na wstępie powiedzieć co składa się na „Zespół”?

AJ. W strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej są:

SZPITAL im. bp. A. Adamiuka

IZBA PRZYJĘĆ:
PARTER, kier. lek. Piotr Kopyto

ODDZIAŁY: (wejścia również od strony parkingów)
I PIĘTRO: Neonatologiczny – ord. lek. Fryderyk Jurkiewicz
I PIĘTRO: Ginekologiczno-Położniczy – ord. lek. Dariusz Nawara
I PIĘTRO: Chorób Wewnętrznych – ord. lek. Arkadiusz Rams
I PIĘTRO: Neurologiczny – kier. lek. Jan Jędruś

II PIĘTRO: Chirurgii Ogólnej – ord. lek. Marek Rak
II PIĘTRO: Pediatryczny – ord. lek. TomaszŻorniak
II PIĘTRO: Blok Operacyjny – kier. lek. Krzysztof Kaśków
II PIĘTRO: Sekretariat Medyczny – wypisy

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ:
III PIĘTRO, kier. lek. Bogusław Wiatrek

III/IV PIĘTRO: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – mgr Mirosław Smoleń
Fizjoterapii – mgr Małgorzata Zając
Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Alina Kowalczyk
Endoskopii – lek. Dariusz Szymański
EEG, EKG

PRZYCHODNIA Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w tym nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna lekarska i pielęgniarska):
PARTER – kier. lek. Barbara Galant-Tarnawska
Gabinet Lekarza POZ
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
Gabinet Pielęgniarki POZ
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
Punkt Szczepień, Higiena Szkolna

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

PARTER PORADNIE:
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Hospicjum Domowe – lek. Wail Khawla

III PIĘTRO PORADNIE:
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Urologiczna

SZKOŁA RODZENIA

DZIAŁ FARMACJI

POGOTOWIE RATUNKOWE – kier. lek. Piotr Kopyto
Zespół Wyjazdowy S Głubczyce
Zespół Wyjazdowy P Głubczyce
Zespół Wyjazdowy P Kietrz

Źródło: Materiał redakcyjny GG / red. Jan Wac
Poprzedni artykułBadminton – Mistrzostwa w Kazaniu
Następny artykułWiadomości TV Pogranicze 2016.03.02
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804