BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W LISIĘCICACH


1. Inwestor : Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

2. Cele realizacji Inwestycji: Celem strategicznym przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Głubczyce zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska. Celem Projektu było również wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Głubczyce do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się również do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, które sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców, a co jest z tym bezpośrednio związane, do wzrostu konkurencyjności gospodarczej kraju.

2.1 Bezpośrednimi celami przedsięwzięcia są:
a. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych
b. Likwidacja nieszczelnych, bezodpływowych zbiorników ścieków „szamb”
c. Poprawa warunków życia lokalnej społeczności
d. Poprawa warunków technicznych i sanitarnych prowadzenia działalności gospodarczej
e. Urbanistyczne przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe
f. Rozwój gospodarczy
g. Uatrakcyjnienie gminy jako miejsca zamieszkania oraz inwestowania
h. Poprawę stanu sanitarno-epidemiologicznego

Z uwagi na: brak zróżnicowania wysokościowego terenu wsi Lisięcice, układ cieku wodnego (rowu) stanowiącego odbiornik ścieków oczyszczonych, możliwym było wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej, z wyłączeniem dwóch budynków z których to ścieki odprowadzane są ciśnieniowo. Głównymi problemami przy realizacji inwestycji były zwarta zabudowa mieszkaniowa jak również zalegająca na niewielkiej głębokości na terenie części wioski skała. Ze względu na zwartą zabudowę budowa sieci kanalizacyjnej odbywała się krótkim odcinkami od 50 m do 100 m w wykopach wąskoprzestrzennych na głębokościach od 1,6 m do 6,0 m. Końcowym elementem systemu kanalizacyjnego jest oczyszczalnia ścieków, na której praca wszystkich podstawowych urządzeń technologicznych odbywa się w sposób automatyczny z możliwością sterowania ręcznego. Stan pracy urządzeń oczyszczalni jest na bieżąco monitorowany. System do monitorowania stanu pracy oraz stanów alarmowych oparty jest o modem GSM.

3. Termin rozpoczęcia inwestycji : wrzesień 2014 r.

4. Zakres rzeczowy inwestycji:
a. Kanalizacja sanitarna o długości – 9,73 km.
b. Kanalizacja deszczowa o długości – 0,74 km.
c. Oczyszczalnia ścieków ECO-LINE – 1 kpl.
d. Pompownia ścieków – 1 kpl.
e. Podłączone gospodarstwa domowe – 231 szt./766 osób

5. Koszty realizacji operacji:
a. Całkowity koszt realizacji operacji – 6 220 514,18 zł/brutto, w tym:
b. Udział środków Unii Europejskiej – 2 435 726,18 zł
c. Wkład własny beneficjenta – 3 784 787,83 zł w tym:
d. Pożyczka z WFOOEiGW w Opolu – 2 293 800,00 zł

6. Podmioty współfinansujące inwestycję:
a. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
b. Urząd Marszałkowski woj. opolskiego – PROW
c. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

7. Termin zakończenia inwestycji: 31.05.2015 r.

Poprzedni artykułMedale Silesia Cup Technika Głubczyce
Następny artykuł1 września w ZSM
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804