Kalendarz wydarzeń

DATE_LABEL

 • Dzi­siaj

  0

 • WEEK_RANGE_LABEL

 • DAY_LABEL

 • MONTH_LABEL

 • YEAR_LABEL

 • Agen­da

 • Mie­siąc

 • Tydzień

 • Dzień

  • Agen­da

  • Mie­siąc

  • Tydzień

  • Dzień

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Jak nara­zie, brak infor­ma­cji o wyda­rze­nia­ch na ten dzień

 • godzi­ny

  • godzi­ny
  • dni
  • tygo­dnie
stec_re­pla­ce­_i­ma­ge
stec_re­pla­ce­_i­con

stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

stec_re­pla­ce­_desc_short
0d 0h 0m 0s
Już za nami
W trak­cie

stec_re­pla­ce­_lo­ca­tion

stec_re­pla­ce­_ti­me­span

 • stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

  stec_re­pla­ce­_da­te

 • Utwó­rz wyda­rze­nie

  Wszyst­kie wyda­rze­nia muszą zostać zatwier­dzo­ne przez naszy­ch mode­ra­to­rów

  Tytuł 

  Opis (opcjo­nal­nie)

  Krót­ki opis (opcjo­nal­nie)

  Obraz (opcjo­nal­nie)

  Miej­sce (opcjo­nal­nie)

  URL stro­ny (opcjo­nal­nie)

  Kalen­da­rz

  Iko­na

  Kolor. Domyśl­nie zosta­nie uży­ty kolor kalen­da­rza

  Roz­po­czę­cie

  Od 

  Zakoń­cze­nie

  Do 

  Cało­dzien­ne

  Powtó­rz wyda­rze­nie

  Powtó­rz prze­rwę

  Powtó­rz wg dnia 

  Koniec powtó­rzeń

  Znaj­dź sło­wa klu­czo­we

  Odli­cza­nie

  Twój e-mail 

  Uwa­gi dla recen­zen­ta (opcjo­nal­nie)

 • stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

  Ocze­ku­je na akcep­ta­cję

  Anu­luj
  Anu­luj
  • O wyda­rze­niu

  • Gdzie

  • Pro­gram

  • Goście

  • Ilo­ść miej­sc

  • Pogo­da

  • Komen­ta­rze

  stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

  stec_re­pla­ce­_de­scrip­tion
  Odwie­dź witry­nę
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  Wyda­rze­nie minę­ło

  Wyda­rze­nie w trak­cie

  • Uwa­ga na

  • Maleć

  Załącz­ni­ki

  Import do kalen­da­rza Google

  Gdzie

  stec_re­pla­ce­_lo­ca­tion

  Pobie­rz wska­zów­ki dojaz­du

  Pobie­rz wska­zów­ki dojaz­du

  Nie moż­na zna­leźć dro­gi!

  Szcze­gó­ły

  stec_re­pla­ce­_de­ta­ils

  Brak pro­gra­mu

  stec_re­pla­ce­_da­te stec_re­pla­ce­_ti­me
  stec_re­pla­ce­_ti­tle
  stec_re­pla­ce­_de­sc
  stec_re­pla­ce­_a­va­tar
   stec_re­pla­ce­_so­cial

  stec_re­pla­ce­_na­me

  stec_re­pla­ce­_a­bo­ut

  Jesteś zapro­szo­ny na to wyda­rze­nie!

  • Uwa­ga na

  • Maleć

  • stec_replace_name
    stec_re­pla­ce­_sta­tus

   stec_re­pla­ce­_na­me

  Dane pogo­do­we są obec­nie nie­do­stęp­ne dla tej loka­li­za­cji

  Raport pogo­do­wy

  Dzi­siaj stec_re­pla­ce­_to­day­_da­te

  stec_re­pla­ce­_to­day­_i­con_div

  stec_re­pla­ce­_cur­rent_sum­ma­ry­_te­xt

  stec_re­pla­ce­_cur­rent_temp °stec_re­pla­ce­_cur­rent_temp_u­nits

  Wia­tr stec_re­pla­ce­_cur­rent_wind stec_re­pla­ce­_cur­rent_wind_u­nits stec_re­pla­ce­_cur­rent_wind_di­rec­tion

  Wil­got­no­ść stec_re­pla­ce­_cur­rent_hu­mi­di­ty %

  Temp. odczu­wal­na stec_re­pla­ce­_cur­rent_fe­els_li­ke °stec_re­pla­ce­_cur­rent_temp_u­nits

  Pogo­da

  Data

  Pogo­da

  Temp

  stec_re­pla­ce­_da­te

  stec_re­pla­ce­_i­con_div

  stec_re­pla­ce­_min / stec_re­pla­ce­_max °stec_re­pla­ce­_temp_u­nits

  stec_re­pla­ce­_5days

  Next 24 Hours

  Wspie­ra­ny przez Forecast.io

  Publicystyka

  Gościnne Pomorzowice

  5 Gru­dzień, 2016 Pamięć o histo­rii, gościn­no­ść, miła atmos­fe­ra, pach­ną­ce wypie­ki, ręko­dzie­ło haftów i szy­deł­ko­wa­nia, uśmiech­nię­te twa­rze. Pomo­rzo­wi­ce. Dru­ga wieś w…

  Kalendarz zajęć hobby

  DATE_LABEL

  • Dzi­siaj

   0

  • WEEK_RANGE_LABEL

  • DAY_LABEL

  • MONTH_LABEL

  • YEAR_LABEL

  • Agen­da

  • Mie­siąc

  • Tydzień

  • Dzień

   • Agen­da

   • Mie­siąc

   • Tydzień

   • Dzień

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  DN_T

  Jak nara­zie, brak infor­ma­cji o wyda­rze­nia­ch na ten dzień

  • godzi­ny

   • godzi­ny
   • dni
   • tygo­dnie
  stec_re­pla­ce­_i­ma­ge
  stec_re­pla­ce­_i­con

  stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

  stec_re­pla­ce­_desc_short
  0d 0h 0m 0s
  Już za nami
  W trak­cie

  stec_re­pla­ce­_lo­ca­tion

  stec_re­pla­ce­_ti­me­span

 • stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

  stec_re­pla­ce­_da­te

 • Utwó­rz wyda­rze­nie

  Wszyst­kie wyda­rze­nia muszą zostać zatwier­dzo­ne przez naszy­ch mode­ra­to­rów

  Tytuł 

  Opis (opcjo­nal­nie)

  Krót­ki opis (opcjo­nal­nie)

  Obraz (opcjo­nal­nie)

  Miej­sce (opcjo­nal­nie)

  URL stro­ny (opcjo­nal­nie)

  Kalen­da­rz

  Iko­na

  Kolor. Domyśl­nie zosta­nie uży­ty kolor kalen­da­rza

  Roz­po­czę­cie

  Od 

  Zakoń­cze­nie

  Do 

  Cało­dzien­ne

  Powtó­rz wyda­rze­nie

  Powtó­rz prze­rwę

  Powtó­rz wg dnia 

  Koniec powtó­rzeń

  Znaj­dź sło­wa klu­czo­we

  Odli­cza­nie

  Twój e-mail 

  Uwa­gi dla recen­zen­ta (opcjo­nal­nie)

 • stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

  Ocze­ku­je na akcep­ta­cję

  Anu­luj
  Anu­luj
  • O wyda­rze­niu

  • Gdzie

  • Pro­gram

  • Goście

  • Ilo­ść miej­sc

  • Pogo­da

  • Komen­ta­rze

  stec_re­pla­ce­_sum­ma­ry

  stec_re­pla­ce­_de­scrip­tion
  Odwie­dź witry­nę
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  Wyda­rze­nie minę­ło

  Wyda­rze­nie w trak­cie

  • Uwa­ga na

  • Maleć

  Załącz­ni­ki

  Import do kalen­da­rza Google

  Gdzie

  stec_re­pla­ce­_lo­ca­tion

  Pobie­rz wska­zów­ki dojaz­du

  Pobie­rz wska­zów­ki dojaz­du

  Nie moż­na zna­leźć dro­gi!

  Szcze­gó­ły

  stec_re­pla­ce­_de­ta­ils

  Brak pro­gra­mu

  stec_re­pla­ce­_da­te stec_re­pla­ce­_ti­me
  stec_re­pla­ce­_ti­tle
  stec_re­pla­ce­_de­sc
  stec_re­pla­ce­_a­va­tar
   stec_re­pla­ce­_so­cial

  stec_re­pla­ce­_na­me

  stec_re­pla­ce­_a­bo­ut

  Jesteś zapro­szo­ny na to wyda­rze­nie!

  • Uwa­ga na

  • Maleć

  • stec_replace_name
    stec_re­pla­ce­_sta­tus

   stec_re­pla­ce­_na­me

  Dane pogo­do­we są obec­nie nie­do­stęp­ne dla tej loka­li­za­cji

  Raport pogo­do­wy

  Dzi­siaj stec_re­pla­ce­_to­day­_da­te

  stec_re­pla­ce­_to­day­_i­con_div

  stec_re­pla­ce­_cur­rent_sum­ma­ry­_te­xt

  stec_re­pla­ce­_cur­rent_temp °stec_re­pla­ce­_cur­rent_temp_u­nits

  Wia­tr stec_re­pla­ce­_cur­rent_wind stec_re­pla­ce­_cur­rent_wind_u­nits stec_re­pla­ce­_cur­rent_wind_di­rec­tion

  Wil­got­no­ść stec_re­pla­ce­_cur­rent_hu­mi­di­ty %

  Temp. odczu­wal­na stec_re­pla­ce­_cur­rent_fe­els_li­ke °stec_re­pla­ce­_cur­rent_temp_u­nits

  Pogo­da

  Data

  Pogo­da

  Temp

  stec_re­pla­ce­_da­te

  stec_re­pla­ce­_i­con_div

  stec_re­pla­ce­_min / stec_re­pla­ce­_max °stec_re­pla­ce­_temp_u­nits

  stec_re­pla­ce­_5days

  Next 24 Hours

  Wspie­ra­ny przez Forecast.io

  Sport

  Edukacja

  III Wielcy Polacy

  W czwar­tek 6 kwiet­nia na sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w… 13 Kwie­cień, 2017

  Idą święta!

  W Przed­szko­lu nr 3 w Głub­czy­ca­ch trwa­ją przy­go­to­wa­nia do Świąt… 10 Kwie­cień, 2017

  Edukacja cd.

  Podsumowanie HAZ i WOŚP

  W pią­tek 17.03.2017 r. w „Sali pod Anio­łem” w Ratu­szu Miej­skim w… 31 Marzec, 2017